Аргачлал

Мэдлэг, үйлдэл, ур чадвар, үр дүн
Fast Education + Money Education

Fast Education

21-р зуунд сургалтын хурд онцгой ач холбогдолтой гэж бид боддог тул манай курсүүдийг Fast Education зарчмаар зохиосон.

Семешкина Милагийн дүрэм: Хурдан боловсрол

rules

Money Education

Бүх материал нь хэрэгцээтэй бөгөөд амьдралд практик хэрэглээнд чиглэдэг

Манай үндсэн зарчим бол "Сурч мөнгө ол".

Үр дүнд нь бид зөвхөн хүмүүст орлогоо нэмэгдүүлэхэд тусалдаг сургалтын хөтөлбөрүүдийг ухамсартайгаар үүсгэдэг гэсэн үг юм. Мөнгө нь амьдралд тийм их чухал учраас биш, харин үнэхээр ач холбогдолтой зүйлд илүү их боломжийг нээж өгдөг учраас юм.
Бидний хувьд зөвшөөрөх боломжгүй сэдвүүд
unacceptable list
unacceptable topics
unacceptable topics