Phương pháp

Kiến thức, Hành động, Kỹ năng, Kết quả
Fast Education + Money Education

Fast Education

Chúng tôi tin rằng, trong thế kỷ 21, tốc độ đào tạo có tầm quan trọng đặc biệt, do đó các khóa học của chúng tôi được xây dựng dựa trên nguyên tắc Fast Education

Quy tắc Fast Education của Mila Semeshkina

rules

Money Education

Tất cả các tài liệu đều hữu ích và chú trọng ứng dụng thực tế trong cuộc sống

Nguyên tắc chính của chúng tôi: «Hãy học hỏi và kiếm tiền».

Điều đó có nghĩa là chúng tôi chủ ý chỉ tạo ra những chương trình giáo dục giúp mọi người tăng thu nhập. Không phải vì tiền quá quan trọng trong cuộc sống mà vì nó mở ra nhiều cơ hội hơn cho những điều thực sự có ý nghĩa.
Những chủ đề không phù hợp với chúng ta
unacceptable list
unacceptable topics
unacceptable topics